Personuppgiftspolicy

Vi har stor respekt för våra kunders och webbplatsbesökares integritet. Denna policy ska på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar personuppgifter på ett säkert sätt. Vi utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EU:s kommande integritetslagstiftning GDPR (dataskyddsförordningen).

Personuppgiftsansvarig
Jakobssons Möbler AB, org nr 556563-1594, Nastagatan 8, 702 27 Örebro är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats.

Kontaktuppgifter
Du kan kontakta oss på info@jakobssonsmobler.se eller via vanligt brev som skickas till Jakobssons Möbler AB, Nastagatan 8, 702 27 Örebro.


Insamling av personuppgifter

Vad en personuppgift är
Personuppgifter är alla typer av information, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, som kan knytas till en levande person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer och cookies, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer. 

Ändamålet för att samla in personuppgifter och vilka uppgifter vi samlar in
Besök på webbplats
För att du ska kunna använda vår webbplats på det sätt vi avsett och för att vi ska kunna utvärdera samt förbättra oss så använder vi cookies och analysverktyg. En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare, och varje typ av cookie har en specifik uppgift. En del cookies används för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen medan andra används för att inhämta information om vilket operativsystem och vilken webbläsare besökare använt. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera våran webbplats. 

Kundservice & konsumentkontakt
Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, till exempel via konsumentkontakt, på e-post, telefon eller på andra sätt. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende. Det är uppgifter om namn, e-postadress eller telefonnummer. Vid personlig kontakt samlar vi också in de övriga personuppgifter som du själv väljer att lämna till oss. Det kan exempelvis vara uppgifter som du anser vara relevanta för ditt ärende. 

Nyhetsbrev
När du prenumererar på Jakobssons Möblers nyhetsbrev samlar vi in ditt namn och din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet.

Webbshop
När du köper produkter i vår webbshop samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna fullgöra din beställning. Det är uppgifter om namn, adress, kontaktuppgifter och betalningsuppgifter.

Tävlingar
När vi arrangerar en tävling samlar vi in personuppgifter för att kunna identifiera och kommunicera med deltagaren.

Sociala medier
Vi använder oss av sociala nätverk i vår marknadsföring. Leverantörerna av dessa nätverk samlar in och behandlar personuppgifter från dig som användare av plattformen, för att kunna anpassa den totala tjänsten efter dina önskemål och ditt beteende. Vi samlar inte in personuppgifter från användaren som besöker våra sociala konton utan att be om ett samtycke för varje specifikt fall, som exempelvis vid en tävling eller om vi behöver kompletterande uppgifter i övriga liknande konsumentärenden. 


Hantering och lagring av personuppgifter

Jakobssons Möbler rättsliga grund att behandla dina personuppgifter
Jakobssons Möbler behandlar dina personuppgifter lagenligt. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av fullgörande av avtalet, specifikt av samtycke eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finns kvar hos oss för andra ändamål. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part.

Avtalspartners och IT-leverantörer
Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna.

Interna IT-system
Internt hanterar vi personuppgifter i vår kunddatabas, i vår kunddatabas, i våra säljstödsystem, i våra system för webbhandel, lager och varuleveranser och i vårt kundtjänstsystem. Dessa system är till för att kunna leverera de produkter du har beställt från oss och för att kunna hantera frågor och kundvård i samband med utförandet av dessa tjänster. I dessa system kan samtliga de personuppgifter vi samlar in komma att hanteras.

Administration av dina inköp i webbshopen
För att kunna leverera de produkter du har beställt av oss använder vi dina personuppgifter för att registrera dig som ny kund och hantera din beställning i form av orderbekräftelse, betalning, lager och leverans. Administration av din beställning inkluderar också användning av dina uppgifter till bokföring, avräkning, revision och genomförande av din betalning.

Leverans och betalning av produkter
Vi använder oss av externa leverantörer för att genomföra din beställning av våra produkter. Personuppgifter vidarebefordras till distrubutionsföretag för leverans av din order och till betalningsleverantörer för hantering av din betalning.

Marknadsföring och personifiering
Kundinformation kan användas i marknadsföringssammanhang av Jakobssons Möbler för att kontakta dig per post, e-post och SMS. Om du har anmält dig till vårat nyhetsbrev använder vi dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrevet till dig. Om du deltar i någon av våra tävlingar använder vi dina personuppgifter för att kommunicera med dig för att kunna meddela vinnare och förmedla vinster. För analys av användarmönster och personifiering använder vi oss av cookies. 

Webbanalysföretag
Vi använder oss av externa leverantörer för personifiering och analys av användarbeteenden på vår webbplats och för användarfeedback. Dessa företag hanterar personuppgifter som personuppgiftsbiträde för vår räkning. De uppgifter det rör sig om är framför allt uppgifter som hämtas in genom cookies och hanteras på anonym och aggregerad nivå. 

Utveckling av tjänster och service
Vi använder de uppgifter vi samlar in om våra kunder för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. Det gäller dels våra digitala tjänster, där vi analyserar användarbeteende för att utveckla hur vi presenterar information, erbjudanden och utformat funktioner. Det gäller också utveckling av våra produkter efter kunders önskemål och beteende och för att exempelvis åtgärda brister eller öka säkerheten. I huvudsak använder vi anonyma eller anonymiserade uppgifter på aggregerad nivå för att göra denna typ av analyser. 

Kundservice & konsumentkontakt
Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller exempelvis reklamarioner. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden. Vi kan också komma att använda alla de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet.

Lagkrav
Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning. 

Lagringstider
Jakobssons Möbler följer god sed inom svensk handel. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina kontaktuppgifter så länge du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet. Samma personuppgifter kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs. 

Jakobssons Möblers tekniska och organisatoriska åtgärder för säker behandling av dina personuppgifter
Vi vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om "inbyggd dataskydd" och "dataskydd som standard". Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandlig som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna. 


Dina rättigheter

Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke
Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du använder våra tjänster på jakobssonsmobler.se. 

Återkallelse av samtycke
Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på info@jakobssonsmobler.se . Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar till samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig
Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta på ovanstående adress. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis en gång per år. 

- Hur går jag tillväga för att begära ett registerutdrag?
Du skriver och begär ett registerutdrag från Jakobssons Möbler. OBS! Du måste skicka in din begäran skriftligen eftersom den ska innehålla din namnteckning, du kan alltså inte bara skicka ett meddelande via e-post. Märk brevet "Begäran om personuppgiftsutdrag". 

Såhär kan du skriva:

Personuppgiftsutdrag - till personuppgiftsansvarig på Jakobssons Möbler AB.

Härmed ansöker jag om information enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Ort, datum och namnteckning

Namnförtydligande

Personnummer

Postadress

E-postadress


Cookies
På jakobssonsmobler.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse, för att samla information för vår marknadsföring och för att kunna utveckla webbplatserna. Informationen lagras anonymt. För denna hantering gäller förutom vår personuppgiftspolicy också vår cookiepolicy.
Läs mer om hur vi använder cookies här.

Klagomål
Den som anser att ett företag bryter mot EU:s integritetslagstiftning GDPR, på svenska översatt dataskyddsförordningen, kan vända sig till Datainspektionen. Läs mer på Datainspektionens webbplats www.datainspektionen.se

Logga in